Cursos per cadells

El curs està pensat per cadells a partir que tenen totes les vacunes fins als 6 mesos d'edat.
El curso está pensado para cachorros a partir que tienen todas las vacunes hasta los 6 meses de edad.

Dins l'agility hi ha diversos obstacles, cada obstacle pot comportar un risc diferent per la salut del gos si no s'ensenya de manera adequada. Per aquests motius fins els 6 mesos d'edat no es podrà començar a realitzar el curs de Pre-agility. Això no vol dir que en les classes de cadells no es toqui l'Agility, de fet, en algunes classes es començaran a ensenyar a executar certs obstacles que no comporten cap risc pel cadell.
En el agility hay varios obstáculos, cada obstáculo puede comportar un riesgo diferente para la salud del perro si no se enseña de manera adecuada. Por esos motivos hasta los 6 meses de edad no se podrá empezar a hacer el curso de Pre-agility. Eso no quiere decir que en las clases de cachorros no se toque el Agility, de echo, en algunes clases se empezará a enseñar a ejecutar ciertos obstáculos que no comportan ningún riesgo para el cachorro.

Disposem de dos tipus de cursos de cadells:
Disponemos de dos tipos de cursos para cachorros:
  • Curs Cadells / Curso Cachorros:
  Es tracta d’un curs  que consta de 4 classes en que s’aprendrà un concepte general de l’educació necessària del nostre cadell, com educar-lo i socialitzar-lo, la higiene i alimentació correcte, les necessitats d’un cadell, aprendrem a jugar amb ell i entendre’l, i explicarem com començar amb obediència des de ben petit.
  Se trata de un curso que consta de 4 clases dónde se aprenderá un concepto general de la educación necesaria de nuestro cachorro, como educarlo y socializarlo, la higiene y alimentación correcta, las necesidades de un cachorro, aprederemos a jugar con él y entenderlo, y explicaremos como empezar con la obediencia des de bien pequeño.

  Cada mes començarà un curs nou i es realitzarà en grup de fins 10 cadells. És necessària la inscripció d'un mínim 3 cadells per poder dur a terme el curs del diumenge.
  Cada mes empezará un curso nuevo y se realitzarà en grupo de hasta 10 cachorros. Es necesaria la inscripción de un mínimo de 3 cachorros para poder realitzar el curso del domingo.         - HORARIS / HORARIOS -

  Els mesos que es realitzaran cursos de cadells seran: març, abril, maig i juny i els horaris seran els diumenges de 10 a 11 hores.
  Los meses que se realizarán cursos de cachorros seran: marzo, abril, mayo y junio y los horarios serán los domingos de 10 a 11 horas.

   • Escola de Cadells / Escuela de Cachorros:
  Es tracta d'una formació continua formant part del club i fent classes amb el nostre cadell fins que assoleixi els 6 mesos, moment en el qual podem fer el curs de Pre-Agility.
  Se trata de una formación continua formando parte del club y haciendo clases con nuestro cachorro hasta que alcance los 6 meses de edad, momento en el que podemos hacer el curso de Pre-Agility.

  Durant els mesos que s’estigui a l’escola de cadells treballarem a les classes els conceptes que s’han explicat al curs de cadells. Tant hi haurà parts de classes teòriques com practiques i es realitzarà un dia a la setmana.
  Durante los meses que se esté en la escuela de cachorros trabajaremos en las clases los conceptos que se han explicado en el curso de cachorros. Se realizarán tanto clases prácticas como teóricas y se realizarán un día a la semana.
  Conceptes que treballarem / Conceptos que trabajaremos:
    • Conèixer i entendre al nostre amic
     Conocer y entender a nuestro amigo
    • Vincle gos amb guia
     Vínculo perro con guía
    • Aprendre a jugar amb el nostre cadell
     Aprender a jugar con nuestro cachorro
    • El joc com a motor de l'aprenentatge
     El juego como motor de aprendizaje
    • Bona socialització
     Buena socialización
    • Higiene, atenció i alimentació del nostre cadell
     Higiene, atención y alimentación de nuestro cachorro
    • Treball amb "Clicker"
     Trabajo con "Clicker"
    • Agility para cachorros
    • Ordres bàsiques d’obediència "sits", "platz", "vina" i “quiet”. El Club Esportiu Agility Caní Egara és fonamentalment un Club d’Agility, i tots els aprenentatges que oferim d’obediència van enfocats a l’esport amb el gos. Aquest concretament va enfocat a les ordres necessàries en la practica de l’agility tot i que són ordres que ens ajudaran positivament al nostre dia a dia.
     Tot el que el nostre cadell aprengui, ens servirà en un futur proper per a millorar la nostra relació amb ell i evitar comportaments incorrectes que en un futur s’haurien de corregir.
     Ordenes básicas de obediencia "sits", "platz", "ven" y "quieto". El Club Esportiu Agility Caní Egara es fundamentalmente un Club de Agility, y todos los aprendizajes que ofrecemos de obediència van enfocados al deporte con el perro. Éste concretamente va enfocado a las ordenes necesarias en la práctica del agility aunque son ordenes que nos ayudarán en nuestro día a día.


  - HORARIS / HORARIOS-
  Els horaris que s’impartiran les classes de cadells seran els dimarts de 18:00 a 19:00h. (mes d'abril dimecres de 18:00-19:00)
  Los horarios que se impartirán las clases de cachorros serán los martes de 18:00 a 19:00. (mes de abril miércoles de 18:00 - 19:00)

  *horaris subjecte a canvis
  **Pensem que són cadells i que posi que la classe és d’una hora, pot ser que acabi abans dependent de la matèria a donar aquell dia.
  *horarios sujetos a cambios
  **Pensemos que son cachorros y que aunque la classe es de una hora, puede ser que terminemos antes dependiendo de la matèria a dar aquel día.