Informació de l'Agility

 • Que és l’Agility? / ¿Que es el Agility?
  L’Agility és un esport que es practica amb binomi de Gos i Guia. Es tracta d' un esport  federat reconegut pel Consell Català d´Esport aquí a Catalunya, ja que a la resta del estat espanyol hi ha comunitats que no el tenen reconegut com a esport sinó com a una modalitat. 
  El Agility es un deporte que se practica en binomio de Perro y Guía. Se trata de un deporte federado reconocido por el Consell Català d'esport aquí a Catalunya, ya que en el resto del estado Español hay comunidades que no lo reconocen como deporte sinó como una modalidad.
  Consisteix en realitzar un recorregut amb una sèrie d’obstacles a seguir amb un ordre determinat amb el menor temps possible i sense realitzar penalitzacions. Aquest recorregut no s’ha realitzat amb anterioritat i el guia el coneix només poca estona abans de fer-lo.
  Consiste en realitzar un recorrido con una série de obstáculos a seguir con un orden determinado con el menos tiempo posible y sin realizar penalizaciones. Este recorrido no se ha realizado anteriorment y el guia lo conoce solo poco tiempo antes de realizarlo.
  A la pista ens podrem trobar diversos obstacles:En la pista nos podemos encontrar con varios obstáculos:

  Tots els gossos poden practicar agility indiferentment del seu tamany, ja que els gossos s'agrupen en diferents categories basades en la mida. Les principals categories són la "Mini" (fins a 35cm a la creu), la "Midi" (de 35 a 43m a la creu) i la "Estàndard" (més grans de 43), els gossos d'edat avançada (amb problemes a les articulacions) sovint participen en la categoria Midi o Mini sense importar la mida del gos. Tots fan el mateix recorregut, amb els mateixos obstacles, però es modifica l'alçada dels obstacles de salt per a cada mida. També és habitual trobar la categoria "júnior", on participen guies de menys de 18 anys.
  Todos los perros pueden practicar agility indiferentemente de su tamaño, y que los perros se agrupan en diferentes categorias basades en el tamaño. Las principales categorias son la "Mini" (hasta 35cm a la cruz), la "Midi" (de 35 a 43cm a la cruz) y la "Estándar" (más grandes de 43cm), los perros de edad avanzada (con problemes en las articulaciones) a menudo participan en la categoria Midi o Mini sin importar el tamaño del perro. Todos hacen el mismo recorrido, con los mismos obstáculos, pero se modifica la altura de los bastáculos de salto para cada tamaño. También es habitual encontrar la categoria "júnior", dónde participan guías menores de 18 años.  Aquí us deixem una pista de Agility realitzada per una de les nostres integrant, organitzada per la cadena de televisió CUATRO.
  Aquí os dejamos una pista de Agility realizada por una de nuestras integrantes, organitzada por la cadena de televisión CUATRO

 • Qui el pot fer? / ¿Quien lo puede hacer?

  L’agility va enfocat a tota aquella persona que tingui ganes de passar una bona estona amb el seu gos i enfortir la relació amb ell, independentment de la seva edat, des de gent gran a nens petits. També persones que tenen disminucions físiques poden practicar agility.
  El agility va dirigido a toda aquella persona que tenga ganes de pasar un buen rato con su perro y fortalecer la relación con él, independientemente de su edad, des de gente mayor a ninos pequeños. También personas que tienen disminuciones físicas pueden practicar agility. 
  De la mateixa manera qualsevol gos, independentment del tamany i raça, ja sigui amb pedigree o mestissos.
  De la misma manera cualquier perro, independientemente del tamaño y raza, sea con pedigree o mezcla.

  L’agility és un esport ideal per tot tipus de persona i gossos, però especialment els gossos que tenen poca activitat física i necessiten cremar energia els va perfecte. Alhora que el gos fa esport físic, l’estimulem mentalment i el socialitzem i eduquem, mentre juguem amb ell
  .


  El agility es un deporte ideal para todo tipo de persona y perros, però especialmente los perros que tienen poca actividad física y necesiten quemar energia les va perfecto. A la vez que el perro hace deporte físico, lo estimulamos mentalment y lo socializamos y educamos, minetras jugamos con él.
  L’agility ens el podem prendre de dues maneres: o bé com un esport competitiu o simplement com un esbarjo per gaudir del joc de l’amo i el gos.
  El agility nos lo podemos tomar de dues maneres: o bien como un deporte competitivo o simplemente como un recreo para disfrutar del juego del dueño y el perro.
  Amb l’agility guanyem afinitat i enfortim la relació amb el nostre gos, cosa que fa que millorem en el seu control i ensenyem a estar més pendents del que li demanem.Con el agility ganamos en afinidad y fortalecemos la relación con nuestro perro, cosa que hace que mejoremos en su control y enseñemos a estar más pendientes de lo que le pedimos.