El Soci

Com a soci del club gaudiràs de diversos avantatges com descomptes en alimentació i complements del teu gos, entre altres.
Como socio del club disfrutarás de varias ventajas como descuentos en alimentación y complementos de tu perro, entro otros.

Hi ha dos tipus de soci / Hay dos tipos de socios:
  • Soci Actiu: És aquell que forma part de l’equip esportiu, ja sigui perquè ha superat els nostres cursos o bé perquè ha demostrat que disposa dels coneixement necessaris. Aquest soci se li lliurarà la clau del club i podrà venir a entrenar lliurement sense estipular cap horari, sempre i quan les pistes d’entrenament estiguin lliures i compleixi amb la normativa del club. També pot participar en les classes d’entrenament que ofereix el club.
    Socio Activo: Es aquel que forma parte del equipo deportivo, ya sea porqué ha superado nuestros cursos o bien porqué ha demostrado que tiene los conocimientos necesarios. Este socio se le libra la llave del club y podrá venir a entrenar libremente sin estipular ningún horario, siempre y cuando las pistes de entreno estén libres y cumplan con la normativa del club. También puede participar en las clases de entrenamineto que ofrece el club.
  • Soci Social: És aquell que desitja ser soci del club per gaudir dels avantatges com a membre i poder venir al club, en l’horari d’atenció al públic, a gaudir de l’ambient esportiu i caní, i participar en events que organitzi el club. També així, podrà treballar personalment amb el seu gos la seva socialització, i tenir al club, un lloc de trobada amb gent que comparteix la mateixa afició, el gos.
    Socio Pasivo: Es aquel que desea ser socio del club para disfrutar de las ventajas como miembro y poder venir al club, en horario de atención al público, para disfrutar del ambiente deportivo y canino, y participar en eventos que organice el club. También así, podrà trabajar personalment con su perro en su socialización, y tenir en el club, un lugar de encuentro con gente que comparte la misma afición, el perro.

Els Agilitistes / Los Agilitistas