Pre-Agility

Per entrenar en agility és necessari que el gos tingui una obediència bàsica mínima per poder seguir el curs sense problemes, per això els nostres monitors tècnics seran qui, desprès de realitzar unes proves concretes, decidiran si el gos disposa d’aquests coneixements o no, i si han de realitzar unes sessions d’obediència paral·lelament al curs de pre-agility.
Para entrenar en agility es necesario que el perro tenga una obediencia bàsica mínima para poder seguir el curso sin problemes, por eso nuestros monitores técnicos seran quien, después de realitzar unes pruebas concretes, decidiran si el perro dispone de estos conocimientos o no, y si tienen que realizar unes sesiones de obediencia paralelamente al curso de pre-agility.

 


Si el Monitor decideix que el gos ha de realitzar classes d’obediència, aquestes classes constaran d’exercicis d’obediència enfocades a l’agility i s’hauran de realitzar de manera OBLIGATORIA una vegada a la setmana per poder realitzar l’entrenament d’agility.
Si el Monitor decide que el perro tiene que realitzar clases de obediencia, estas clases constaran de ejercicios de obediencia enfocades al agility y se tendrán que realitzar de manera OBLIGATORIA una vez a la semana para poder realitzar el entreno de agility.

 
 

Aquestes classes es realitzaran dimarts de 18:00 a 18:30 hores, mitja hora abans del curs de Pre-Agility.
Estas clases se realizaran martes de 18:00 a 18:30 hores, media hora antes del curso de Pre-Agility,

En el curs de Pre-Agility s’aprendran a realitzar els diversos obstacles que conformen la pista, les dificultats de cada un, les seves perillositats i la millor manera d’executar-los.
En el curso de Pre-Agility se aprenderan a realitzar los diferentes obstáculos que conforman la pista, las dificultades de cada uno, sus peligrosidades y la major manera de ejecutarlos.

La durada del curs dependrà de cada cas, ja que finalitzarà i es pujarà de nivell una vegada el gos i el guia hagin après a fer tots els obstacles que hi ha per fer en una pista d'agility (es sol tardar uns 3 mesos).
La durada del curso dependerá de cada caso, ya que finalizará y se subirá de nivel una vez el perro y el guia hayan aprendido a hacer todos los obstáculos que hay para hacer en una pista de agility (se suele tardar unos 3 meses).

 

 

 


- HORARIS / HORARIOS -  

Obediència en agility: Dimarts de 18:00 a 18:30h.
Obediencia en agility: Martes de 18:00 a 18:30h.
Pre-Agility: Dimarts de 18:30 a 20:00h, Dijous de 18:00 a 20:00h i diumenges de 10:00 a 11:30h.
Pre-Agility: Martes de 18:30 a 21:00h, Jueves de 18:00 a 20:00h y domingos de 10:00 a 11:30h. (mes de abril martes de 18:00 a 19:30h)Es pot assistir a tots o algun dels dies d’entrenament marcats.
Se puede asistir a todos o alguno de los dias de entrenamiento marcados.

*horaris subjecte a canvis
*horario sujeto a cambios