Agility

Per poder estar en aquest grup, s’ha d’haver assolit el curs de Pre-Agility o realitzar unes proves concretes que marcarà el monitor tècnic, per demostrar que es té el nivell demanat per estar en aquestes classes.
Para poder estar en este grupo, se tiene que haber superado el curso de Pre-Agility o realitzar unes pruebas concretes que marcará el monitor técnico, para demostrar que se tiene el nivel necesario para estar en estas clases. 

Aquestes classes, al igual que el nivell de competició, són consecutives durant tot l’any i no tenen un preu extra a la quota de soci. Així que pel simple fet de ser soci, es pot participar en aquestes classes.
Estas clases, al igual que el nivel de competición, son consecutives durante todo el año y no tienen un precio extra a la cuota de socio. Así que por el simple echo de ser socio, se puede participar en estas clases.


 


Dins l'Agility dividim dos nivells:
Dividimos el Agility en dos niveles:
 • Agility Bàsic / Agility Básico

  En el pre-agility s'aprenen a fer obstacles i una mínima conducció del gos. En l'Agility Bàsic es treballa la conducció, l'encadenament d'obstacles, el perfeccionament de l'execució d'obstacles... Tot el necessari fins que es pugui realitzar una pista completa. En aquest moment es passarà a l'Agility Avançat.
  En el preagility se aprenden a realitzar obstáculos y una mínima conducción del perro. En el agility básico se trabaja la conducción, el encadenamiento de obstáculos, el perfeccionamiento de la ejecución de obstáculos... Todo lo necesario hasta que se pueda realizar una pista completa. En este momento se pasará al Agility Avanzado.
 • Agility Avançat / Agility Avanzado

  Una vegada el guia i el gos estan preparats per fer pistes completes, es passarà a aquest nivell.
  Una vez el guia y el perro estan preparados para hacer pistes completes, se pasará a este nivel.


  Es tracta d’entrenaments específics per a la pràctica d’agility, encarats a preparar gossos i guies perquè en un futur puguin debutar en campionats de competició oficial si es desitja o simplement, en la pràctica diària d’exercici.
  S’aprendran diferents tècniques de conducció, perfeccionament del guia, millores d’execució d’obstacles amb el gos, augment de velocitat...
  Se trata de entrenamientos espedíficos para la pràctica de agility, enfocados a preparar perros y guías para que en un futuro puedan debutar en campeonatos de competición oficial si se desea o simplemente, en la pràctica diária de ejercicio.
  Se aprenderan diferentes técnicas de conducción, perfeccionamiento del guia, mejoras d'ejecución de obstáculos con el perro, augmento de velocidad...

- HORARI / HORARIO - 

   Agility Bàsic: A concretar
   Agility Básico: A concretar
   Agility Avançat: A concretar
   Agility Avanzado: A concretar